نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
آفرینش خاکیاکبر تربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی(تحصیلات تکمیلی)استادیار
بنایی فرعبدالعلیتربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و علوم وزشی-فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی پیوسته)استادیار
طباطباییحمیدتربیت بدنی و علوم ورزشی / تربیت بدنی و علوم وزشی-فیزیولوژی ورزشی(کارشناسی پیوسته)استاد