اخبار

مراسم تجلیل از دانشجویان محجبه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی توسط رئیس و معاون و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده برگزار گردید
مراسم تجلیل از دانشجویان محجبه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی توسط رئیس و معاون و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده برگزار گردید

مراسم تجلیل از دانشجویان محجبه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی توسط رئیس و معاون و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده برگزار گردید

ادامه مطلب