ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

دکتر احمد محسنی

دکتر احمد محسنی - عضو هیئت علمی

گروه زبان انگلیسی و مدیر مسئول نشریه «زبان و ترجمه»

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب- دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی