ریاست دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

د‌کتر علیرضا صالحی - عضو هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی