معاون آموزشی و دانشجویی

خانم دکتر فریده محسنی هنجنی

معاونت آموزشی و دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی