مدیران گروهها

خانم دکتر نجارنوبری:

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

آقای دکتر بهرام مولایی:

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشدمترجمی زبان انگلیسی- زبانشناسی همگانی- زبان و ادبیات انگلیسی

آقای دکتر حسین رحمن پناه:

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی- دبیری زبان انگلیسی

آقای دکتر احمد محسنی:

مدیر گروه دکتری آموزش زبان انگلیسی- ادبیات- زبان شناسی