کتابخانه

 

تعداد کتب: ۲۳۸۵۶ جلد

تعداد نشریات فارسی: ۷ عنوان

تعداد پایان نامه های فارسی: ۳۱۶ عنوان

تعداد پایان نامه های انگلیسی: ۶۲۶

سی دی پایان نامه: ۸۵۸

نرم افزار کتابخانه: سیمرغ

تعداد اعضا: ۵۳۴ عضو فعال