آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پروپزال جلسه پژوهشی(word)فرم پروپزال جلسه پژوهشی(word)
فرم_الف_دانشجویان_کارشناسی_ارشد(word)فرم_الف_دانشجویان_کارشناسی_ارشد(word)
( پروپوزال انگلیسی ( کمیته گروه primary English proposal( پروپوزال انگلیسی ( کمیته گروه primary English proposal
فرم حضور در جلسات دفاع)word(فرم حضور در جلسات دفاع)word(
فرم موضوع پایان نامه)word(فرم موضوع پایان نامه)word(
فرم های جدید دفاع ارشدفرم های جدید دفاع ارشد
تسهیلات حمایتی پایان نامهتسهیلات حمایتی پایان نامه
کالبد گروه های انگلیسیکالبد پایان نامه
کالبد گروه ادبیاتکالبد پایان نامه
دستورالعمل نگارش پایان نامهکالبد پایان نامه
آلبوم فرم های کارشناسی ارشد ادبیات فارسیکالبد پایان نامه
آلبوم فرم گروه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسیکالبد پایان نامه
راهنمای طرح و تصویب موضوع در کمیته ارشدراهنمای طرح و تصویب موضوع در کمیته ارشد
فرم گزارش کارآموزیفرم گزارش کار آموزی
طرح قاب CDفرم های cd پایان نامه
طرح روی CDفرم های cd پایان نامه
فرم پروپوزال کمیته تحصیلات تکمیلی گروه زبان انگلیسیفرم های ارائه پروپزال
فرم پروپوزال جلسه پژوهشیفرم های ارائه پروپزال
فرم ارزشیابی پروپوزالفرم های ارائه پروپزال
فرم تنظیم پروپوزالفرم های ارائه پروپزال